Zásady ochrany osobních údajů

Dobrý den!

Pokud jste navštívili tuto podstránku, je to neklamný znak toho, že si ceníte svého soukromí. My tomu dokonale rozumíme, a proto jsme pro vás připravili tento dokument, ve kterém naleznete pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies a jiných technologií sledování v souvislosti s používáním webové stránky https:// lamelio-design.cz

Na úvod formální informace – správcem stránky je ELUSIA, s.r.o. IČ: 46345515. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se zásad ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním zprávy na adresu info@elusia.cz.

Nejdůležitější informace

Záleží nám na vašem soukromí, ale také na vašem čase. Proto jsme pro vás připravili zkrácenou verzi nejdůležitějších pravidel souvisejících s ochranou soukromí: IP adresa.Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou v bezpečí a nedostanou se do nesprávných rukou. Zpracováním Vašich osobních údajů pověřujeme pouze ověřené a důvěryhodné subjekty poskytující služby související se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje přenášíme do třetích zemí v souvislosti s využíváním nástrojů, které uchovávají osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, zejména v USA. Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím vhodných mechanismů dodržování předpisů stanovených v GDPR.

Nepoužíváme mechanismy profilování využívající osobní údaje.

Poskytujeme vám možnost uplatnit si vaše práva podle GDPR, která souvisí se zpracováním vašich osobních údajů námi. Sledujeme a analyzujeme vaše chování na naší webové stránce pro statistické účely a pro optimalizaci naší webové stránky. Používáme nástroje založené na cookies, naše vlastní i cookies třetích stran. V rámci těchto nástrojů nemáme přístup k informacím, které by nám umožnily identifikovat vás. Jedná se o různé typy analytických, marketingových, sociálních a komunikačních nástrojů. Některé z těchto nástrojů zahrnují implementaci speciálních sledovačů.

Poskytujeme vám možnost spravovat nastavení souborů cookie přímo z naší webové stránky. Tímto způsobem můžete zapínat a vypínat jednotlivé nástroje a příslušné cookies.

Nastavení souborů cookie můžete spravovat také z vašeho webového prohlížeče nebo instalací speciálních doplňků, které vám umožňují kontrolovat soubory cookie, jako například Ghostery (https://www.ghostery.com).

Nastavení behaviorální reklamy můžete spravovat také na stránce http://www.youronlinechoices.com/.

Součástí obsahu webových stránek mohou být odkazy na externí webové stránky spravované třetími stranami. Nezodpovídáme za pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies provozovateli externích webových stránek. Podrobnosti v této souvislosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů externích webových stránek.

Webová stránka je uložena na externím serveru, který jako každý server generuje protokoly. Deníky uchovávají informace, jako je IP adresa, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému. Deníky slouží pouze k provozním a technickým účelům.

Výše uvedené informace jsou předběžné. Doporučujeme vám přečíst si další podrobnosti níže.

Osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je ELUSIA, s.r.o., IČ: 46345515. Účely, právní základy a doba zpracování osobních údajů jsou uvedeny samostatně pro každý účel zpracování údajů (viz. popis jednotlivých účelů zpracování osobních údajů níže).

Povolení

GDPR vám přiznává následující potenciální práva související se zpracováním vašich osobních údajů:

1. právo na přístup k vašim údajům a získání jejich kopie,
2. právo na opravu vašich údajů,
3. právo na vymazání údajů (pokud podle vašeho názoru neexistují důvody k tomu, abychom vaše údaje zpracovávali, můžete nás požádat o jejich vymazání),
4. právo na omezení zpracování údajů (můžete nás požádat, abychom omezili zpracování údajů pouze na jejich uchovávání nebo vykonávání činností, na kterých se s Vámi dohodneme, máme-li podle Vás nesprávné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně,
5. právo namítat proti zpracování údajů (máte právo namítat na zpracování údajů na základě oprávněného zájmu; měli byste uvést konkrétní situaci, která podle Vašeho názoru odůvodňuje ukončení zpracování, na které se vztahuje a vzneseme námitku. Vaše údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme, že důvody zpracování údajů z naší strany převažují nad vašimi právy nebo že jsou vaše údaje nezbytné k tomu, abychom mohli uplatnit nebo obhájit nároky),
6. právo na přenosnost údajů (máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu; můžete nás pověřit zasíláním těchto údajů přímo jinému subjektu),
7. právo podat stížnost dozorčímu orgánu (pokud zjistíte, že údaje zpracováváme nezákonně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému orgánu).

Pravidla související s realizací výše uvedených práv jsou podrobně popsána v čl. 16–21 GDPR. Doporučujeme vám seznámit se s těmito nařízeními. Z naší strany považujeme za nutné vysvětlit Vám, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudete mít nárok na veškeré činnosti zpracování Vašich osobních údajů. Zdůrazňujeme, že vždy máte jedno z výše uvedených práv – pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich osobních údajů porušili ustanovení o ochraně osobních údajů, máte možnost podat stížnost dozorčímu orgánu (předsedovi na Úřad pro ochranu osobních údajů). Vždy nás také můžete požádat, abychom vám poskytli informace o tom, jaké údaje o vás máme a pro jaké účely je zpracováváme. Vše, co musíte udělat, je poslat zprávu na adresu info@elusia.cz. Vyvinuli jsme však maximální úsilí, abychom zajistili, že informace, které vás zajímají, budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů komplexně uvedeny. Výše uvedenou e-mailovou adresu můžete využít iv případě jakýchkoli otázek souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

Bezpečnost

Zajišťujeme důvěrnost všech osobních údajů, které nám poskytnete. Zajišťujeme, aby byla přijata přiměřená bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, jak to vyžadují ustanovení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a jsou řádně chráněny před přístupem neoprávněných osob.

Příjemci údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány subjekty, jejichž služby využíváme a jejichž služby zahrnují nebo mohou zahrnovat zpracování osobních údajů. Týká se to zejména těchto subjektů:
Toptrans EU, a.s. Na Priehon 50, Nitra, 949 05 a Eka-Z, s. Vysokoškolákov 41, Žilina 010 08 – tyto subjekty mohou získat přístup k vašim údajům v souvislosti s technickými pracemi souvisejícími s oblastmi, ve kterých se údaje zpracovávají,
Kromě toho mohou být vaše osobní údaje v případě potřeby zpřístupněny subjektům, orgánům nebo institucím oprávněným získat přístup k údajům na základě zákonných ustanovení, jako jsou policie, bezpečnostní služby, soudy, státní zastupitelství.Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Vaše osobní údaje přenášíme do třetích zemí v souvislosti s využíváním nástrojů, které uchovávají osobní údaje na serverech umístěných ve třetích zemích, zejména v USA. Poskytovatelé těchto nástrojů zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím vhodných mechanismů dodržování nařízení GDPR, zejména zapojením se do programu Privacy Shield nebo použitím standardních smluvních doložek. Osobní údaje jsou uloženy na serverech umístěných ve třetích zemích pomocí následujících nástrojů:

– služby Google jako součást balíku G-Suite, jehož poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – v rozsahu všech údajů, které se zpracovávají v rámci služeb Google, včetně údajů obsažených v souborech synchronizovaných s Diskem Google .

Rocket Science Group LLC i Google Ireland Limited zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů využíváním mechanismů dodržování nařízení GDPR, zejména zapojením se do programu Privacy Shield. Níže jsou uvedeny odkazy na potvrzení o účasti v programu Privacy Shield, kde si můžete přečíst informace o zpracování osobních údajů těmito subjekty.

– google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000001L5AAI,

Profilování a behaviorální reklama

Nerozhodujeme za vás výlučně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které by mělo pro vás právní účinky nebo by se vás podobně významně dotýkalo. Ano, používáme nástroje, které dokážou provést určité akce v závislosti na informacích shromážděných v rámci sledovacích mechanismů, ale věříme, že tyto akce na vás nemají významný vliv, protože nerozlišují vaši situaci jako zákazníka, ovlivnit podmínky smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít. Pomocí určitých nástrojů vám můžeme například nasměrovat personalizované reklamy na základě vašich předchozích akcí provedených na naší webové stránce nebo navrhnout produkty, které by vás mohly zajímat. Mluvím o takzvané behaviorální reklamě. Doporučujeme vám dozvědět se více o behaviorální reklamě, zejména o otázkách ochrany osobních údajů. Podrobné informace včetně možnosti spravovat nastavení behaviorální reklamy naleznete zde: http://www.youronlinechoices.com. Zdůrazňujeme, že v rámci nástrojů, které používáme, nemáme přístup k informacím, které by umožňovaly vaši identifikaci. Informace, o kterých zde mluvíme, jsou zejména:

informace o operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte,
čas strávený na stránce,
přechody mezi jednotlivými podstránkami,
zdroj, ze kterého jste přišli na naši webovou stránku,
věkové rozpětí, ve kterém se nacházíte,
vaše pohlaví
vaše přibližná poloha omezena na konkrétní město,
vaše zájmy na základě vaší online aktivity

Informace uvedené výše nespojujeme s vašimi osobními údaji, které jsou v našich databázích. Tyto informace jsou anonymní a neumožňují nám identifikovat vás. Tyto informace jsou uloženy na serverech dodavatelů jednotlivých nástrojů, přičemž tyto servery mohou být nejčastěji umístěny po celém světě.

Soubory cookies a jiné technologie sledování

Naše webová stránka stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky používá soubory cookies. Cookies jsou malé textové informace uložené ve vašem koncovém zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon), které může číst náš ICT systém (vlastní cookies) nebo ICT systém třetích stran (cookies třetích stran). Některé z námi používaných cookies se vymažou po ukončení relace webového prohlížeče, tzn. j. po jejím zavření (tzv. cookies relace). Další cookies se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webové stránky (trvalé cookies). Chcete-li se o cookies jako takových dozvědět více, můžete si prohlédnout například tento materiál: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Níže však naleznete podrobné informace o souborech cookies používaných na naší webové stránce.

Souhlas se soubory cookies

Při první návštěvě webové stránky se vám zobrazují informace o používání cookies spolu s otázkou o souhlasu s používáním těchto souborů. Díky speciálnímu nástroji můžete spravovat cookies z úrovně webových stránek zakázáním jednotlivých cookies. Kromě toho můžete kdykoli změnit nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči nebo soubory cookies zcela vymazat. Prohlížeče spravují nastavení souborů cookies různými způsoby. V pomocném menu webového prohlížeče naleznete vysvětlení, jak změnit nastavení cookies. Nastavení souborů cookies můžete spravovat také instalací speciálních doplňků, které vám umožňují kontrolovat soubory cookies, jako například Ghostery (https://www.ghostery.com). Pamatujte, že zakázání nebo omezení používání souborů cookies může způsobit potíže při používání naší webové stránky, jakož i mnoha jiných webových stránek, které používají soubory cookies.

Vlastní cookies

K zajištění správného fungování webové stránky používáme vlastní soubory cookies. Ve vlastních cookies se ukládají také informace o vašem souhlasu s používáním cookies a informace o vámi definovaných nastaveních cookies na naší webové stránce. Vlastní cookies používá také skript zodpovědný za mechanismus obnovy opuštěných košíků. To znamená, že cookies mohou obsahovat informace o obsahu vašeho košíku, naposledy prohlížených produktech atp.

Soubory cookies třetích stran

Naše webová stránka, stejně jako většina moderních webových stránek, využívá funkcí poskytovaných třetími stranami, což zahrnuje používání cookies třetích stran. Používání takových cookies je popsáno níže.

Google Analytics

Používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity v této oblasti vykonáváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve vytváření statistik a jejich analýze za účelem optimalizace našich webových stránek. Google Analytics automaticky shromažďuje informace o vašem používání naší webové stránky. Takto shromážděné informace se nejčastěji přenesou na server Google ve Spojených státech a tam se uloží. Z důvodu námi aktivované IP anonymizace je Vaše IP adresa před přeposláním zkrácena. Jen ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google ve Spojených státech a tam se zkrátí. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se zpravidla nespojuje s jinými údaji Google. Zdůrazňujeme, že v rámci Google Analytics neshromažďujeme žádné údaje, které by umožnily vaši identifikaci. Údaje shromážděné v rámci služby Google Analytics proto nejsou osobními údaji. Informace, k nimž máme přístup v rámci služby Google Analytics, jsou zejména:

informace o operačním systému a webovém prohlížeči, který používáte,
podstránky, které si prohlížíte jako součást naší webové stránky,
čas strávený na naší webové stránce a na jejích podstránkách,
přechody mezi jednotlivými podstránkami v rámci naší webové stránky,
zdroj, ze kterého přejdete na naši webovou stránku

Kromě toho v rámci služby Google Analytics používáme následující reklamní funkce:

– demografické přehledy a přehledy zájmů,

– remarketing,

– funkce přehledu reklam, ID uživatele.

V rámci reklamních funkcí také neshromažďujeme osobní údaje. Informace, ke kterým máme přístup, jsou zejména:

– věkové rozpětí, ve kterém se nacházíte,

– vaše pohlaví

– vaše přibližná poloha omezená na město,

– vaše zájmy na základě vaší online aktivity

Abychom mohli používat Google Analytics, implementovali jsme speciální sledovací kód Google Analytics do kódu naší webové stránky. Kód sledování používá soubory cookies společnosti Google LLC pro službu Google Analytics. Na naší webové stránce můžete pomocí mechanismu správy souborů cookies deaktivovat kód sledování Google Analytics. Kód sledování Google Analytics můžete také kdykoli zablokovat nainstalováním doplňku prohlížeče od společnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Služby Google Analytics a Google Analytics 360 byly certifikovány nezávislou bezpečnostní normou ISO 27001. ISO 27001 je jedním z nejuznávanějších standardů na světě a certifikuje soulad s příslušnými požadavky systémů, které podporují Google Analytics a Google Analytics 360. Pokud vás zajímají podrobnosti týkající se zpracování údajů v rámci služby Google Analytics, doporučujeme vám přečíst vysvětlení připravená společností Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Viac o tomto zdrojovom texteNa získanie ďalších informácií o preklade sa vyžaduje zdrojový text.

Google Ads

K realizaci reklamních kampaní včetně remarketingu používáme reklamní program Google Ads provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity v této oblasti vykonáváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v marketingu vlastních produktů nebo služeb. Když navštívíte naši webovou stránku, ve vašem zařízení se automaticky ponechá remarketingový soubor cookies Google, který vám pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě navštívených stránek umožňuje zobrazovat inzerci orientovanou na zájmy. Další zpracování informací probíhá pouze tehdy, pokud jste společnosti Google udělili souhlas k propojení vaší historie prohlížení a používání aplikace s vaším účtem ak používání informací z vašeho účtu Google k přizpůsobení reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud v tomto případě budete při návštěvě naší webové stránky na Google přihlášen/a, Google použije vaše údaje spolu s údaji Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google kombinuje dočasně shromážděné informace s daty Google Analytics k vytvoření cílových skupin. Zdůrazňujeme, že když používáme Google Ads, neshromažďujeme žádné údaje, které by umožňovaly vaši identifikaci. Jakákoli komplikace údajů takovým způsobem, že nabudou povahy osobních údajů, může být provedena ze strany společnosti Google, ale v tomto směru již za ni neodpovídáme, protože společnost Google vykonává tyto činnosti na základě uzavřené smlouvy s vámi jako uživatelem služeb Google. Pomocí Google Ads dokážeme definovat pouze cílové skupiny, které chceme, aby naše reklamy oslovily. Na tomto základě Google rozhodne, kdy a jak vám představí naši reklamu. Abychom mohli používat Google Ads, implementovali jsme speciální konverzní pixel Google Ads do kódu naší webové stránky. Pixel používá soubory cookie společnosti Google LLC pro službu Google Ads. Na úrovni naší webové stránky můžete pomocí mechanismu pro správu cookies tyto cookies zakázat. Nastavení reklamy můžete spravovat přímo na stránce Google: https://adssettings.google.com/. Pokud vás zajímají podrobnosti související se zpracováním dat v rámci služby Google Ads, doporučujeme vám přečíst zásady ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy.

Facebook reklamy a statistiky

Používáme marketingové a analytické nástroje dostupné v rámci Facebooku. Poskytovatelem těchto nástrojů je Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Aktivity v této oblasti vykonáváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v marketingu našich vlastních produktů nebo služeb, jakož i analýz a statistik. Abychom vám mohli posílat personalizované reklamy z hlediska vašeho chování na naší webové stránce, implementovali jsme Pixel Facebook jako součást naší webové stránky, která automaticky shromažďuje informace o vašem používání naší webové stránky z hlediska prohlížených stránek. Takto shromážděné informace se nejčastěji přenesou na server Facebooku ve Spojených státech a tam se uloží. Informace shromážděné v rámci Facebook’s Pixel jsou anonymní, tzn. j. neumožňují nám identifikovat vás. Víme jen, jaké kroky jste na naší stránce provedli. Můžeme také zkontrolovat váš věkový rozsah, pohlaví, kde se připojujete k internetu. Facebook Insights nám také může poskytnout více informací o vás, ale nikdy to nejsou informace, které by nám umožnily identifikovat vás. Rádi bychom vás však informovali, že Facebook může shromážděné informace kombinovat s jinými informacemi, které o vás shromáždíme v rámci vašeho používání Facebooku a použít je ke svým vlastním účelům včetně marketingu. Takové aktivity na Facebooku už na nás nezávisí a informace o nich můžete vyhledat přímo v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Nastavení ochrany osobních údajů můžete spravovat iz účtu na Facebooku. Zde naleznete užitečné informace v této souvislosti: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Na naší webové stránce můžete vypnout Pixel Facebook pomocí mechanismu správy souborů cookies.

Obsah z externích webových stránek

Na naši webovou stránku vkládáme obsah z externích webových stránek, zejména videa ze služby YouTube. Proto se používají soubory cookie společnosti Google LLC související se službou YouTube, včetně souborů cookie DoubleClick. Přehráváním videa nebo čtením jiného vloženého materiálu získává Google o něm informace, i když nemáte profil u daného poskytovatele služeb nebo nejste zrovna přihlášeni. Takové informace (spolu s vaší IP adresou) odesílá váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery jsou umístěny v USA) a tam uloženy. Pokud jste se přihlásili na webovou stránku daného poskytovatele služeb, tento poskytovatel služeb bude moci přímo přiřadit návštěvu naší webové stránky k vašemu profilu na dané sociální síti. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v této souvislosti a možnost nastavení na ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů služeb . Pokud nechcete, aby poskytovatelé služeb přiřazovali údaje shromážděné během přehrávání videa nebo čtení jiného obsahu na naší webové stránce přímo k vašemu profilu na dané webové stránce, musíte se před návštěvou naší webové stránky z této webové stránky odhlásit. Načtení pluginů na webu můžete zcela zabránit i použitím vhodných rozšíření pro váš prohlížeč. blokovací skripty. Soubory cookie související se službou YouTube se nenačtou, dokud se video nepřehraje, takže pokud nechcete, aby se to stalo, zdržte se sledování videa.

Sociální nástroje

Naše webová stránka používá pluginy a další sociální nástroje poskytované sociálními sítěmi, jako je Facebook. Zobrazováním naší webové stránky s takovýmto zásuvným modulem vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery správců sociálních sítí (poskytovatelů služeb). Obsah pluginu je daným poskytovatelem služeb přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován s webovou stránkou. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informace o tom, že váš prohlížeč zobrazil naši webovou stránku, i když nemáte u daného poskytovatele služeb vytvořen profil nebo nejste zrovna přihlášeni. Takové informace (spolu s vaší IP adresou) odesílá váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery se nacházejí v USA) a tam se ukládají. Pokud jste se přihlásili na některou ze sociálních sítí, tento poskytovatel služeb bude moci přímo přiřadit návštěvu naší webové stránky vašemu profilu na dané sociální síti. Pokud použijete daný plug-in, například kliknutím na tlačítko „Líbí se mi to“ nebo „Sdílet“, příslušné informace se také odešlou přímo na server daného poskytovatele služeb a tam se uloží. Kromě toho budou tyto informace zveřejněny na dané sociální síti a zobrazí se lidem přidaným jako vaše kontakty. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a používání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v této souvislosti a možnost nastavení na ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů služeb .
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

Pokud nechcete, aby sociální sítě přiřazovaly údaje shromážděné během vaší návštěvy naší webové stránky přímo k vašemu profilu na dané webové stránce, musíte se před návštěvou naší webové stránky z této stránky odhlásit. Načtení pluginů na webu můžete zcela zabránit i použitím vhodných rozšíření pro váš prohlížeč. blokovací skripty. Účastníme se také programu Google AdSense, což znamená, že reklamy vysílané v rámci tohoto programu mohou být viditelné na našich stránkách. O obsahu těchto inzerátů nerozhodujeme. Reklamy se přiřazují na základě algoritmu používaného službou Google AdSense. Nastavení reklamy můžete spravovat přímo na stránce Google: https://adssettings.google.com/. Účast v programu Google AdSense zahrnuje implementaci monitorovacího kódu na webové stránce pomocí souborů cookie Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, včetně souborů cookie DoubleClick.

Deníky serveru

Použití webové stránky zahrnuje odesílání dotazů na server, na kterém je web uložen. Každý dotaz směrovaný na server je uložen v protokolech serveru. Protokoly obsahují vaši IP adresu, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly se ukládají na server. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními lidmi používajícími webovou stránku a nepoužíváme je k vaší identifikaci. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem používaným pro správu webové stránky a jejich obsah není zpřístupněn nikomu kromě osob oprávněných spravovat server.

Showroom otevřen i v sobotu!

Přijďte si k nám vybrat lamely a zahřát se domácím punčem! 

Máme otevřeno počas adventních sobot 2.,9. a 16.12 2023 od 10:00-14:00.

Těšíme se na Vás.